Luonnontie johdattaa luonnon tutkittujen hyvinvointivaikutusten ytimeen todennettavissa olevin tuloksin, sinun ja kaikkien parhaaksi.

Vuonna 2012 perustettu Luonnontie-yritys suunnittelee ja toteuttaa luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksiin tukeutuvia palveluja julkisille ja yksityisille tahoille. Palveluihin lukeutuvat muun muassa terveystavoitteiset metsäretket, koulutukset, luennot ja luontopolut.

Toiminnassaan Luonnontie on sitoutunut ekologiseen kestävyyteen ja tutkittuun tietoon. Palvelumme on asiakaslähtöistä, täsmällistä ja joustavaa.

luonnontie Susanna Kekkonen web

Esimerkkejä työtehtävistämme

* Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet Terveysmetsä-retkisarjoja Sipoon terveyskeskuksen asiakkaille vuodesta 2015. Toimintamalli perustuu vuosina 2014–2017 koordinoimaamme ministeriöhankkeeseen. Uusia Terveysmetsä-oppaita olemme kouluttaneet vuodesta 2019.
www.terveysmetsa.fi

* Olemme pitäneet luonnon terveyshyödyistä lukuisia luentoja, koulutuksia ja työpajoja.

* Olemme kirjoittaneet luonnon hyvinvointivaikutuksista ja niiden hyödyntämisestä kirjat Terveysmetsä – Tunnista ja koe elvyttävä luonto (Gummerus 2017) ja Suomalainen metsäkylpy (Gummerus 2019).
https://www.gummerus.fi/fi/kirja/9789512407170/terveysmetsa/
https://www.gummerus.fi/fi/kirja/9789512099016/suomalainen-metsakylpy/

* Olimme 2018 mukana suunnittelemassa Luonnonsyli-terveysluontopolkua Helsingin Pornaistenniemelle. Vuonna 2020 polku sai Helsingin vammaisneuvoston esteettömyystunnustuksen.
https://vihreatsylit.fi/pornaistenniemen-luontopolku/

* Suunnittelimme hyvinvointipolun Lohjan Liessaarelle vuonna 2017.
https://www.theseus.fi/handle/10024/133507

* Laadimme harjoiteaineiston Pappa pitkospuille ja mummo marjaan Suomen luonnonsuojeluliitolle 2015.
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08/pappapitkospuille_opas.pdf

* Suunnittelimme hyvinvointia tukevan harjoiteaineiston lapsille 2014.
http://vihreatsylit.fi/hk/pdf/maunulan-luontopolku-lapsille.pdf

* Suunnittelimme ja toteutimme vuodenaikaisuutta hyödyntävän luontoreitistön kylpyläkartano Kaisankotiin vuonna 2014 (www.kaisankoti.fi).

* Suunnittelimme valtakunnallisesti uudentyyppisen terveysluontopolun Helsingin Vartiosaareen 2013.
http://www.sitra.fi/uutiset/luonto-ja-terveys/terveysluontopolku-rakentui-helsingin-vartiosaareen

* Olimme mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Helsingin kaupungin työyhteisöille suunnattua hyvinvointihanketta 2012.
http://www.sitra.fi/blogi/luonto-ja-terveys/tyoyhteiso-vireaksi-luontoretkilla

ade_marko_lyhdyt_web

Toimijat

Adela Paju­nen on bio­lo­gi (FT) ja hänen intohimonsa ovat kasvit terveyden tukena ja muut luonnon hyvinvointivaikutukset. Ade­lan kou­lu­tuk­sissa ja opas­tuk­sessa innos­tus on tarttuvaa. Hän myös suun­nit­te­lee ja koor­di­noi laa­jem­pia hank­keita, joi­den tavoit­teena on edis­tää luon­non hyvin­voin­ti­vai­ku­tus­ten hyödyntämistä.

Marko Lep­pä­nen on maan­tie­tei­lijä (FM), jonka erityiskiinnostus on paikkaominaisuuksien vaikutus ihmiseen. Mar­kon suun­nit­te­le­milla luon­to­rei­teillä ja opastuksessa kul­kijan silmät avautuvat huo­maa­maan uusia asioita luon­nosta samoin kuin ihmi­sestä itses­tään. Toimittajana Marko on kirjoittanut kymmeniä lehtiartikkeleita luonnosta saatavasta hyvinvoinnista.

Lisäksi Luonnontiessä toimii yhteistyökumppaneiden verkosto, jota yhdistää luonnon kunnioitus ja vankka ammattitaito. Näistä mainittakoon esimerkiksi ympäristömuotoilija Niko Riepponen, joka on erikoistunut suunnittelemaan terveysluontopolkujen elpymistä tukevia rakenteita ekologisuuden ja esteettisyyden huomioiden.

Yhteystiedot

info et luonnontie.fi, 050-4029705 (Adela Pajunen)