Adela Paju­nen on bio­lo­gian opet­taja, kas­vi­tie­tei­lijä (FT) ja diplomiyrt­ti­te­ra­peutti. Ade­lan kou­lu­tuk­sissa ja opas­tuk­sesssa innos­tus kas­vei­hin ja luon­toon tart­tuu. adela_petri asikainen2014Adela myös suun­nit­te­lee ja koor­di­noi laa­jem­pia hank­keita, joi­den tavoit­teena on edis­tää luon­non hyvin­voin­ti­vai­ku­tus­ten käyttöä.

Marko Lep­pä­nen on luon­non ter­veys­vai­ku­tuk­siin pereh­ty­nyt maan­tie­tei­lijä ja toi­mit­taja, jolla on pitkä koke­mus myös luonto-opastuksesta. Mar­kon sun­nit­te­le­milla luon­to­rei­teillä kul­kija saa sil­mä­la­sit, jotka Marko_petri asikainen2014avaa­vat huo­maa­maan ja koke­maan pal­jon uusia asioita luon­nosta samoin kuin ihmi­sestä itses­tään. Mar­kon käsi­kir­joit­tama polku valit­tiin Suo­men par­haaksi luon­to­po­luksi vuonna 2002.

Lisäksi Luonnontiessä toimii yhteistyökumppaneiden
verkosto, jota yhdistää luonnon kunnioitus ja vankka ammattitaito. Kuvat: Petri Asikainen